Afro-Asian Students in Eastern Europe
Afroázsiai diákok Kelet-Európában

Afro PRL: Representations of Africans in the Polish People’s Republic 1955–1989


Dr. Bartosz Nowicki


The rise of internationalism in post-war Poland and its support of decolonization resulted in an influx of people from Africa to the Polish People’s Republic (PRL), stimulating the gradual emergence of photographs depicting black students in Poland. The images printed in the daily press represented African people as friends, revolutionists, freedom fighters, comrades, and intellectuals. The official image of ‘race’ in the daily press was created to act as a projection of the PRL as a progressive and non-racist counterpart to the West. However, in this thoroughly political image intended for the majority white Polish audience, there was no space for representing an African person as a citizen or a family member. This side of African life in the PRL was hidden behind a thick layer of propaganda, which intended to serve the ideological interests of the communists and was less concerned with the realities of race relations in Poland.

This section of the exhibition focuses on voices and representations with different aims and audiences in mind, which existed as a counterbalance to the regular daily press depictions of African people in the PRL.


Afro PRL: Az afrikaiak reprezentációi a Lengyel Népköztársaságban 1955–1989


Dr. Bartosz Nowicki


A háború utáni időkben az internacionalizmus erősödése és a dekolonizáció támogatása miatt sok afrikai érkezett a Lengyel Népköztársaságba (PRL), és ezért egyre több ábrázolás jelent meg a lengyelországi fekete diákokról. A napi sajtóban megjelenő képek az afrikaiakat barátként, forradalmárként, szabadságharcosként, elvtársként és értelmiségiként ábrázolták. A ‘faj’ hivatalos képe a napi sajtóban olyan beállításban jelent meg, hogy a Lengyel Népköztársaságot a Nyugat progresszív és antirasszista ellenpólusaként mutassa be. Azonban ebben a kifejezetten politikai képben, amit a többségi fehér lengyel közönségnek szántak, nem volt helye az afrikaiak állampolgárként vagy családtagként való ábrázolásának. Az afrikai életnek ezt az oldalát a Lengyel Népköztársaságban egy vastag propagandaréteg mögé bújtatták, amely a kommunisták ideológiai érdekeit volt hivatott szolgálni, és kevésbé foglalkozott a lengyelországi faji kapcsolatok valóságával.

A kiállításnak ez a része különböző célokat szolgáló és más-más célközönségeket megszólító hangokkal és ábrázolásokkal foglalkozik, amelyek szemben álltak a Lengyel Népköztársaságban élő afrikaiak mindennapi sajtóábrázolásaival.
The Polish Review [Lengyel Szemle], 1 (77) 1968.

The Polish Review [Lengyel Szemle], 10 (98) 1969.
The Polish Review [Lengyel Szemle], 4 (116) 1971.


The Polish Review


Dr. Bartosz Nowicki


The Polish Review (1961–1972) was a propaganda magazine, which aimed to promote the PRL in the territories of newly independent countries of Africa and Asia. Printed in French and English (African and Asian versions were slightly different) the magazine could be seen today as a decade long chronicle of the African diaspora in Poland. Many of the photographs presented in the magazine carried the same messages as the daily press, but a slower picture making process (photographic reportage was a ubiquitous form of communication), and the external distribution of the magazine allowed for the appearance of a variety of underrepresented and sometimes intimate subject matters. The “Wedding Bells” and “Studies, Happiness, Family” features are filled with photographs that are a rare trace of officially produced representations of black personal life in the Polish People’s Republic. They are fascinating when compared with the documentary film Black and White by Krishna Vishwanath (presented here in the section by curator Tereza Stejskalová). Both the photo reportage and the film were produced in 1968. Both concentrate on the life of mixed-race couples, yet the message they convey in the context of their text and the audio voiceover differ dramatically. The first creates a vision of a racism-free socialist society and the latter criticizes socialist society for its hypocrisy.

Lengyel Szemle


Dr. Bartosz Nowicki


A Lengyel Szemle (1961–1972) egy propagandamagazin volt, amely a Lengyel Népköztársaság igyekezett népszerűsíteni az újonnan függetlenné vált afrikai és ázsiai országokban. A francia és angol nyelven nyomtatott magazin (az afrikai és ázsiai változatok kissé eltérőek voltak) ma a lengyelországi afrikai diaszpóra évtizedes krónikájának tekinthető. A magazinban bemutatott fotók többnyire ugyanazt az üzenetet hordozták, mint a napi sajtó, de a lassabb képkészítési folyamat (a fotóriport a sajtó mindenütt megjelenő formája volt) és a magazin külföldi terjesztése lehetővé tette az alulreprezentált és olykor bensőséges témák megjelenését is. Az „Esküvői harangok" és a „Tanulmányok, boldogság, család" című rovatok tele voltak olyan fotókkal, amelyek a Lengyel Népköztársaságban élő feketék magánéletéről szóló hivatalos ábrázolásokra nem voltak jellemzőek. Érdemes összehasonlítani őket Krishna Vishwanath Fekete és fehér című dokumentumfilmjével, amelyet a Tereza Stejskalová kurátor által összeállított szekcióban mutatunk be. A fotóriport és a film egyaránt 1968-ban készült. Mindkettő a "vegyes fajú" párok életére koncentrál, a magazin és a film narrátor által közvetített üzenet mégis drámaian különbözik. Az előbbi egy rasszizmusmentes szocialista társadalom vízióját teremti meg, míg az utóbbi egy létező szocialista társadalom képmutatását kritizálja.
Trybuna Ludu (15.02.1961) reports on events following the news about the death of Patrice Lumumba
A Népi Tribün (1961.02.15) újság a Patrice Lumumba haláláról szóló hírek utáni eseményekről számol be.Personal archive of Dr. Mamadou Diouf


Dr. Bartosz Nowicki


Mamadou Diouf arrived in the PRL from Senegal in 1983. Shortly after he bought his first camera, he began to take pictures of his surroundings in Łódź, where he was learning the Polish language.

We took pictures all the time, because I knew we would part eventually. The School of Polish Language for Foreigners in Łódź was such a community: the whole of Africa, a lot of Central and South America, and many Vietnamese. For me it was the first abroad trip from Senegal and suddenly I met everyone here, the whole world. In my five-member group who came from Senegal, only I had a camera. We took a lot of pictures... (Mamadou Diouf in an interview with the author, 2018).


Although created in a political context, these pictures are deprived of a political aim (or at least they were at the time of their making). They are not photographs of an idealized existence imagined by the state. Instead, they are images of life as seen by the people living the reality of that life with no intention of sharing them outside of a close group of friends, and therefore free from the desire or need to set up the image so that it is suitable for viewing by strangers—a more ordinary image.

Dr. Mamadou Diouf magángyűjteménye


Dr. Bartosz Nowicki


Mamadou Diouf 1983-ban érkezett a Lengyel Népköztársaságba Szenegálból. Nem sokkal később megvásárolta első fényképezőgépét, és elkezdte fotózni a környezetét Łódźban, ahol a lengyel nyelvet tanulta.


„Állandóan fényképeztünk, mert tudtam, hogy előbb-utóbb el fogunk válni. A Łódźi lengyel nyelviskola a külföldiek számára egy ilyen közösség volt: egész Afrika, Közép- és Dél-Amerika nagy része, és sokan Vietnámból. Nekem ez volt az első külföldi utam Szenegálból, és hirtelen mindenkivel találkoztam itt, az egész világgal. Az öttagú szenegáli csoportomban, csak nekem volt fényképezőgépem. Rengeteg képet készítettünk...” (Mamadou Diouf a szerzővel készített interjúban, 2018).


Bár politikai kontextusban készültek, ezek a képek nélkülözik a politikai célt (vagy legalábbis készítésük idején nélkülözték). Nem az állam által elképzelt idealizált létmódról készült fotók. Ehelyett az élet olyan képei ezek, ahogyan azt az élet valóságát megélő emberek látják, olyanok, akiknek nem áll szándékukban megosztani a képeket egy szűk baráti körön kívül, és ezért mentesülnek attól a vágytól vagy szükséglettől, hogy idegen tekintetek számára komponálják meg őket – egy „hétköznapibb" képvilágot láthatunk.
Personal archive of Dr Mamadou Diouf.  
       Dr. Mamadou Diouf magángyűjteményeThe Chronicle of the School of Polish Language for Foreigners in Łódź


Dr. Bartosz Nowicki


The Chronicle of the School of Polish Language for Foreigners in Łódź can be considered as a hybrid. These are the photographs taken by students or guardians accompanying them, and were selected for presentation in the official chronicle of an institution subordinate to the state authorities. Created with care to resemble the production of family albums, the chronicle becomes a semi-vernacular source where the official meets the personal. 

Among the photographs from the Labor Day parade, we find a picture of the first African student of the school. Between the photographs taken at the school premises and during field trips, there is also a space for the obituary of a friend. For many international students the time they spent in Łódź was the beginning of a new chapter in life, for a few it was also the end.

A Łódźi Lengyel Nyelviskola NaplójaDr. Bartosz Nowicki


A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplójában található fényképek nevezhetők átmeneti képeknek. Ezeket a fényképeket a diákok (vagy az őket kísérő felügyelők) készítették, és az állami hatóságoknak alárendelt intézmény hivatalos naplójában való bemutatásra válogatták ki. A családi albumok összeállításához hasonló gondossággal elkészített napló félig-meddig hétköznapi forrássá válik, ahol keveredik hivatalos és személyes. 

A munka ünnepén rendezett felvonulás fényképei között megtalálható az iskola első afrikai diákjáról készült fotó is. Az iskola területén és a tanulmányi kirándulások során készült fényképek között pedig helyet kapott egy barát gyászjelentése. Sok külföldi diák számára a Łódźban töltött idő egy új életszakasz kezdete volt, néhányuk számára azonban a végét jelentette.The obituary of Joseph Makurah.
The Chronicle of The School of Polish for Foreigners in Łódź (1966–1968)
Joseph Makurah gyászjelentése. A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplója (1966–1968).The caption reads: “Our students as Polish highlanders.” The Chronicle of The School of Polish for Foreigners in Łódź (1964–1967)
A feliraton: „Hallgatóink lengyel hegyvidéki viseletben”. A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplója (1964–1967).
The caption reads: “The 1st of May 1965. Leading the march of our school.” The Chronicle of The School of Polish for Foreigners in Łódź (1964–1967).
A feliraton: „Május elseje 1965-ben. Az iskolánk felvonulásának élén”. A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplója (1964–1967).The caption reads: “Group 7 from the academic year 1963/64 with its guardian, MA A. Wierzbowska.” The Chronicle of The School of Polish for Foreigners in Łódź (1964–1967).
A feliraton: „A 7-es csoport az 1963/64-es tanévben osztályfőnökükkel, A. Wierzbowska tanárnővel.” A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplója (1964–1967).
The caption reads: “P. Davidson – the first African student.” The Chronicle of The School of Polish for Foreigners in Łódź (1953–1964).
A feliraton „P. Davidson – az első afrikai diák.” A Łódźi Lengyel Nyelviskola naplója (1953–1964).